Plan rada terenske kontrole za 2018. godinu- Poreska uprava

U skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2018. godinu, shodno članu 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika, na osnovu Analize rezultata rada terenske kontrole za period 01.01.-30.09.2017. godine i Analize kretanja PDV za period 01.10.2016.-30.09.2017. godine, kao i ostalih službenih podataka kojima raspolaže Poreska uprava, sačinjen je Godišnji plan poreske terenske kontrole za 2018. godinu.

Planirane kontrole za 2018. godinu usmerene su na poreske obveznike prema njihovom fiskalnom kapacitetu. Stoga je plan terenske kontrole za 2018. godinu u najvećoj meri usmeren na kontrole poreskih obveznika koji imaju veći poreski rizik. Osnovu za takvo opredeljenje predstavlja izrada plana kontrola u najvećoj meri na osnovu analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u PPPDV prijavama.

Plan kontrola za 2018 godinu – Poreska uprava