Centralna evidencija stvarnih vlasnika (Službeni glasnik 41/2018 – 31.05.2018. godine)

Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ( Službeni glasnik 41/2018 – 31.05.2018. godine uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Centralna evidencija), kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja zakona u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Nastavi sa čitanjem „Centralna evidencija stvarnih vlasnika (Službeni glasnik 41/2018 – 31.05.2018. godine)“

Plan rada terenske kontrole za 2018. godinu- Poreska uprava

U skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2018. godinu, shodno članu 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika, na osnovu Analize rezultata rada terenske kontrole za period 01.01.-30.09.2017. godine i Analize kretanja PDV za period 01.10.2016.-30.09.2017. godine, kao i ostalih službenih podataka kojima raspolaže Poreska uprava, sačinjen je Godišnji plan poreske terenske kontrole za 2018. godinu. Nastavi sa čitanjem „Plan rada terenske kontrole za 2018. godinu- Poreska uprava“

Dostavljanje dokumentacije za otvaranje računa u bankama i u elektronskoj formi

Povodom povremenih pisanja medija da banke insistiraju da im privredni subjekti prilikom otvaranja računa dostavljaju rešenje o registraciji u papiru i overeno pečatom registratora, ističemo da postojeći propisi omogućavaju da se potrebna dokumentacija dostavlja i u elektronskoj formi. Nastavi sa čitanjem „Dostavljanje dokumentacije za otvaranje računa u bankama i u elektronskoj formi“